Mr. Pranav D. Pathak
Principal
Mr. Mahimn B. Pandya
Assistant Professor
Mr. Altaf A. Langda
Assistant Professor
Mr. Vinod M. Makwana
Assistant Professor
Mr. Amit A. Bhaliya
Assistant Professor
Mr. Aashish A. Pandya
Assistant Professor
Mr. Pratik M. Pandya
Assistant Professor
Ms. Bhumika J. Vyas
Assistant Professor
Mr. MAyank I. Gauswami
Assistant Professor
Mr. Shivam S. Gadhadara
Assistant Professor
Mr. Vipul N. Soparia
Programmer
Mr. Sagar V. Kavad
Programmer
Mr. Jitubhai L. Makawana
PTI
Mr. Dilavar D. Saiyad
Assistant Professor
English Dept.
Mr. Pranav D. Pathak
Principal
Mr. Mahimn B. Pandya
Assistant Professor
Mr. Altaf A. Langda
Assistant Professor
Mr. Vinod M. Makwana
Assistant Professor
Mr. Amit A. Bhaliya
Assistant Professor
Mr. Aashish A. Pandya
Assistant Professor
Mr. Pratik M. Pandya
Assistant Professor
Ms. Bhumika J. Vyas
Assistant Professor
Mr. MAyank I. Gauswami
Assistant Professor
Mr. Shivam S. Gadhadara
Assistant Professor
Mr. Vipul N. Soparia
Programmer
Mr. Sagar V. Kavad
Programmer
Mr. Jitubhai L. Makawana
PTI
Mr. Dilavar D. Saiyad
Assistant Professor
English Dept.